خانه گل شهميرزاد براي پذيرايي ممتاز از مهمانان خود در قرن گذشته مهيا شده است.
فيلم خانه گل