خانه گل شهمیرزاد برای پذیرایی ممتاز از مهمانان خود در قرن گذشته مهیا شده است.
فیلم خانه گل